Dobro došli
na stranicu župe
sv. Roka Draškovec

Novosti iz župe

ŽUPNI LISTIĆ

Kratka povijest župe Draškovec

Polovicom 18.st. u Međimurju je vladala stočna kuga, pa je u donjem Međimurju vidljiv nagli pad stoke što je bilo uzrok velikom osiromašenju stanovništva i teških gospodarskihprilika. Juraj pl.Osterhuber-opunomoćenik Mihaela Ivana Althana III(1710-1778) glavnog donatora crkve i tadašnjeg gospodara Međimurja potpisao je 27.05.176O.g. u Legradu ispravu o utemeljenju crkve sv. Roka u Draškovcu.

Župa osnovana 30.11.1789.g.kada dolazi prvi župnik pavlin Vinko Horvat. Crkva se gradila od 1774.-1779.g. Danas je to jednobrodna građevina sa spljoštenom apsidom u svetištu. Na zapadnom pročelju su dva tornja između kojih je trokutasti zabat. Na sjevernoj strani nalazi se sakristija s oratorijem, a s obje strane lađe dograđene su pobočne kapelice, pa tlocrt crkve ima oblik križa. Crkva je građena u kasnobaroknom i klasicističkom stilu.

Vizitator Kološvari 1793.g. 04.12. spominje da je crkva sv. Roka zidana, nadsvođena,pokrivena crijepom, popločena kamenom iznutra i izvana pobijeljena, ima toranj sa četiri zvona. Nabavljene su orgulje sa 6 registara. 1793.g. spominje se sakristija i propovijedaonica kao novoizgrađene, a 1779.g. tri oltara kao neobojeni,1845.g. izgrađen oratorij iznad sakristije. 1822.g. spominju se dva tornja sa kapama od bakra 1912.g. pobočne kapele tek izgrađene, Inventar crkve je iz kraja 18. i početka 19. stoljeća.

Glavni oltar je tip tabernakula s dva anđela klanjatelja i tri anđela sa znakovima Vjere, Ufanja i Ljubavi, a sa strane oltara su dva prolaza iznad kojih su veliki drveni kipovi sv. Petra i sv. Pavla. Oltarna slika sv. Roka prislonjena je na zid svetišta koju pridržavaju dva anđela. Sa desne strane na slici, žena koja prstom pokazuje prema nozi sv.Roka je donatorica oltara grofica Julijana Althan.

Župni dvor
1793.g. nije bilo župnog dvora,ali je bilo određeno mjesto za gradnju.Stari župni dvor je srušen 70-tih godina 20.stoljeća te je tada izgrađen novi današnji.